lt3f1c264fg4ezawpk5l20546g6v8l
 

ความเป็นมาของโครงการ

โครงการหมู่บ้านสิริศาย์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 บริหารงานโดย คุณศิริชัย ชลไพรพิมลรัตน์ ประธานบริษัท ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2545 บริหารงานโดย คุณภาค ธนาอัครชล ประธานบริษัท และ คุณกรณ์ ธนาอัครชล กรรมการคุณพัชราพรรณ ชลไพรพิมลรัตน์ กรรมการ เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์มาเป็นเวลานาน และมีธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์หลายรูปแบบ อาทิ บ้านจัดสรร ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม ปัจจุบันธุรกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมีโครงการที่จัดสรรมาแล้วทั้งหมดกว่า 42 โครงการ บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจออกไปอย่างมากในช่วงเวลาที่ผ่านมา ในทุกกลุ่มธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองต่อความ ต้องการของกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ

 

แนวทางของโครงการ

ในปัจจุบัน ด้วยฐานธุรกิจที่หลากหลายของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงเครือข่ายที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ กับหุ้นส่วนธุรกิจ จึงทำให้บริษัทฯ มีความโดดเด่นในฐานะบริษัทฯ ชั้นนำบริษัทหนึ่งในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภาคตะวันออก และการให้การบริการหลังการขายที่เป็นเลิศ รวมทั้งมีความพร้อม ทั้งด้านทรัพยากรและเครือข่ายธุรกิจในการที่จะพัฒนาโครงการเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

วิสัยทัศน์

บริษัทชั้นนำบริษัทหนึ่งในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภาคตะวันออก มุ่งมั่นพัฒนาและคำนึงถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ให้ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ คัดสรรวัสดุที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อความคุ้มค่า เพราะเราเชื่อว่า “บ้าน…ไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัย แต่สามารถบ่งบอกไลฟ์สไตล์และความเป็นตัวคุณ”

 

แนวคิดบริษัท

เป็นบริษัทฯ ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจในการดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพและการให้บริการที่เป็นเลิศ ดำเนินธุรกิจให้เติบโตด้วยการทำงานร่วมกันกับทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยแบ่งปันทรัพยากรและความสำเร็จ ทั้งกับลูกค้าและคู่ค้าของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดร่วมกันของทุกๆ ฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการทำธุรกิจ มุ่งมั่นในพันธสัญญาของบริษัทฯ ที่จะสร้างธุรกิจที่มั่นคงยั่งยืน ภายใต้หลักการบริหารจัดการ และการทำงานอย่างมืออาชีพ เพื่อก่อให้เกิดคุณค่าสูงสุดต่อลูกค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น และพนักงาน

วิสัยทัศน์

บริษัทชั้นนำบริษัทหนึ่งในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภาคตะวันออก มุ่งมั่นพัฒนาและคำนึงถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ให้ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ คัดสรรวัสดุที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อความคุ้มค่า เพราะเราเชื่อว่า “บ้าน…ไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัย แต่สามารถบ่งบอกไลฟ์สไตล์และความเป็นตัวคุณ”

 

แนวคิดบริษัท

เป็นบริษัทฯ ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจในการดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพและการให้บริการที่เป็นเลิศ ดำเนินธุรกิจให้เติบโตด้วยการทำงานร่วมกันกับทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยแบ่งปันทรัพยากรและความสำเร็จ ทั้งกับลูกค้าและคู่ค้าของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดร่วมกันของทุกๆ ฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการทำธุรกิจ มุ่งมั่นในพันธสัญญาของบริษัทฯ ที่จะสร้างธุรกิจที่มั่นคงยั่งยืน ภายใต้หลักการบริหารจัดการ และการทำงานอย่างมืออาชีพ เพื่อก่อให้เกิดคุณค่าสูงสุดต่อลูกค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น และพนักงาน

คุณภาค ธนาอัครชล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านสิริศาย์ จำกัด

การศึกษา

  1. ปริญญาโท / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  2. ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์) / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

  1. กรรมการผู้จัดการ บริษัท นภาดล จำกัด
  2. กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.เค.ลิฟวิ่งโฮม จำกัด
  3. กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะไฟน์เนส คอนโด จำกัด