lt3f1c264fg4ezawpk5l20546g6v8l
 

รายรับต้องมีเท่าไรกับการผ่อนบ้าน

รายรับต้องมีเท่าไรกับการผ่อนบ้าน

การคำนวณยอดผ่อนชำระ จะคิดง่ายๆ คือ เงิน 1 ล้าน อยู่ที่ประมาณ 7,000 บาท ดังนั้น ถ้าซื้อบ้านราคา 2 ล้านบาท จะผ่อนประมาณเดือนละ 14,000 บาทต่อเดือน ซื่งรายจ่ายนี้ไม่ควรเกิน 30-40% ของรายได้ต่อเดือน ซึ่งในกรณีนี้ ต้องไม่มีภาระหนี้สินอื่น ๆ หากมีจะลดหย่อนไปตามภาระที่เพิ่มขึ้นนั้น ๆ และควรเผื่อเงินไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน ในกรณีฉุกเฉิน ควรมีเงินสำรองไว้อย่างน้อย 10% ของรายได้ หากจะซื้อบ้านในราคา 2 ล้านบาท จึงควรมีรายได้หรือเงินเดือนคงที่ ประมาณ 1 ใน 60 ของราคาบ้าน

ดังนั้น หากต้องการผ่อนบ้าน 2 ล้าน เป็นของตัวเอง จำเป็นต้องมีรายได้หรือเงินเดือนคงที่ ตัวอย่างเช่น บ้านราคา 2 ล้าน ควรมีรายรับอยู่ที่ 35,000 บาท แต่ถ้ามีไม่ถึงลองหาผู้กู้ร่วม
หลักสำคัญในการ “กู้ร่วมซื้อบ้าน” การกู้ร่วมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับอนุมัติวงเงินกู้บ้าน เพราะรายได้รวมต่อเดือนที่สูงขึ้นสะท้อนถึงความสามารถในการชำระหนี้ให้กับผู้ปล่อยกู้หรือสถาบันการเงินนั่นเอง ผู้กู้ร่วมหรือในทางกฎหมายจะเรียกว่า “ลูกหนี้ร่วม” จะต้องรับผิดชอบ และต้องยอมรับในภาระหนี้ร่วมกัน ในกรณีที่ผู้กู้หลักไม่สามารถชำระหนี้ได้ ดังนั้น ก่อนที่จะตัดสินใจกู้ร่วม คุณอาจจะต้องพิจารณาถึงสิ่งต่อไปนี้

      1. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้กู้หลัก-ผู้กู้ร่วม นอกจากความสัมพันธ์ฉันท์เครือญาติแล้ว คู่สมรส ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดก็ตามสามารถกู้ร่วมได้ แต่จะต้องมีเอกสารที่แสดงตัวบุคคล และแหล่งที่มาของรายได้ชัดเจน โดยส่วนใหญ่แล้ว ผู้กู้ร่วมมักมีชื่ออยู่ในโฉนดด้วย
      2. ภาระหนี้ หลังจากที่หักภาระหนี้ของผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมแล้ว รายได้จะต้องเหลือเพียงพอสำหรับค่าผ่อนบ้านตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร ซึ่งปกติจะต้องไม่เกิน 40-50% ของรายได้ โดยธนาคารจะดูภาระผ่อนหนี้ต่อเดือนของผู้กู้จากเครดิตบูโร หากพบว่าผู้กู้และผู้กู้ร่วมมีภาระหนี้ผ่อนต่อเดือนสูงอยู่แล้ว การกู้ร่วมอาจจะไม่ได้ช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับสินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินสักเท่าใดนัก ทั้งนี้ ธนาคารส่วนใหญ่กำหนดให้มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 2 คน
      3. ความสามารถในการผ่อนชำระ หลังจากที่ธนาคารอนุมัติยอดกู้ แม้ว่าเราจะกู้ร่วม แต่ต้องคำนึงเสมอว่า หากต้องรับภาระผ่อนเพียงคนเดียวก็สามารถทำได้ ดังนั้น ก่อนที่จะตัดสินใจกู้ร่วม คุณควรคำนวณรายรับ-รายจ่ายทั้งหมดของทั้งคุณและผู้กู้ร่วม เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีเงินพอที่จะผ่อนชำระบ้านได้ในแต่ละเดือน รายได้บางอย่าง เช่น เงินจากการขายของหลังเลิกงานและไม่มีเอกสารแสดงที่มาของรายได้อย่างชัดเจน ซึ่งรายได้เหล่านี้ แม้สถาบันการเงินจะไม่นำมาใช้ในการพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ แต่รายได้เสริมเหล่านี้อาจช่วยให้คุณมีกำลังในการผ่อนชำระหนี้แต่ละเดือนได้ดีขึ้น

 

สำหรับกรณีกู้ร่วมนั้น กรรมสิทธ์ในบ้าน/คอนโด มีได้ 2 แบบ ดังนี้
แบบที่ 1 การใส่ชื่อคนเดียวเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ แต่เวลากู้มีผู้กู้ร่วม
แบบที่ 2 ใส่ชื่อผู้กู้ทุกคนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกัน
บ้านพัทยา The Palm มีแบบบ้านให้เลือกหลากหลายรูปแบบและหลากหลายราคาซึ่งจะขึ้นอยู่กับแต่ละขนาดและพื้นที่ของบ้าน หากคุณต้องการมีบ้านเดี่ยว บ้านแฝดหรือแม้แต่บ้านทาวน์โฮมแล้วยังไม่มั่นใจเรื่องการผ่อนชำระและขั้นตอนการกู้ซื้อบ้าน สามารถเข้ามาปรึกษากับเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญได้ที่โครงการบ้านของ The Palm

#บ้านพัทยา #บ้านเดี่ยวพัทยา
อ้างอิง
https://www.pexels.com/th-th/photo/3943723/
https://www.pexels.com/th-th/photo/6863187/
https://www.pexels.com/th-th/photo/5325104/
https://www.pexels.com/th-th/photo/209224/

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.