lt3f1c264fg4ezawpk5l20546g6v8l
 

ทริค เตรียมเอกสารกู้ซื้อบ้านที่จำเป็น รับรองขอสินเชื่อบ้านผ่านฉลุย

ทริค เตรียมเอกสารกู้ซื้อบ้านที่จำเป็น รับรองขอสินเชื่อบ้านผ่านฉลุย

หลังจากเลือกที่พักที่เหมาะสมกับตนเองได้แล้ว ขั้นต่อไปคือการเตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อตอบข้อสงสัยให้กับคนอยากมีบ้านอย่างชัดเจน เอกสารขอสินเชื่อบ้านต้องมีอะไรบ้าง แล้วจะเตรียมเอกสารอย่างไรให้ผ่านฉลุยตั้งแต่ครั้งแรก ให้ทุกขั้นตอนของการกู้เงินซื้อบ้านเป็นเรื่องง่าย ด้วยวิธีเริ่มต้นเตรียมเอกสารกู้บ้านให้พร้อม เพื่อช่วยร่นระยะเวลาให้สถาบันการเงินอนุมัติสินเชื่อบ้านเร็วมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งรายละเอียดเอกสารได้ดังนี้

กลุ่มที่ 1 เอกสารประจำตัวทั่วไป
เอกสารชุดนี้คือเอกสารที่จะระบุตัวตนว่าผู้ที่กู้เป็นใคร และพักอาศัยอยู่ที่ใด

 1. สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตร/ใบแจ้งความแยกกันอยู่
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)

กลุ่มที่ 2 เอกสารแสดงรายได้
เอกสารชุดนี้จะให้ข้อมูลด้านรายได้และศักยภาพในการผ่อนชำระของผู้ขอสินเชื่อ รวมไปถึงหลักทรัพย์ต่างๆ

 1. กรณีประกอบอาชีพประจำ หรือผู้มีรายได้ประจำ
  1.1 หนังสือรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนแบบใช้สวัสดิการของหน่วยงาน
  1.2 สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
  1.3 สมุดบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
  1.4 กรณีรับเงินเดือนเป็นเงินสด ให้เตรียมแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปีหรือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว
  2.1 สำเนาทะเบียนการค้าหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท กรณีที่มีการจดทะเบียน
  2.2 บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่แสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน และวงเงินเบิกเกินบัญชี
  2.3 สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
  2.4 หลักฐานอื่นๆ เกี่ยวกับกิจการ ได้เแก่ หลักฐานการเสียภาษี เช่น ภ.พ. 30 เป็นต้น รูปถ่ายกิจการ 5 ภาพพร้อมแผนที่ตั้งโดยสังเขปและรายชื่อผู้ถือหุ้น
 3. กรณีประกอบอาชีพอิสระ
  3.1 บัญชีเงินฝากแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนล
  3.2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร วิศวกร ทนาย สถาปนิก เป็นต้น

กลุ่มที่ 3 เอกสารหลักประกัน

 1. สำเนาโฉนดที่ดิน หรือสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิห้องชุด
 2. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ
 3. แผนที่แสดงทำเลที่ตั้งของที่ดินหลักประกัน

ทั้งนี้หากท่านไม่มั่นใจในเรื่องของการเตรียมเอกสาร สามารถปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของที่พักอาศัยที่กำลังซื้อได้ เพื่อให้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว โครงการ The Palm มีทีมงานมากประสบการณ์คอยให้คำแนะนำเรื่องเอกสารทั้งคนไทยและต่างประเทศ คู่รักชายหญิงและคู่รักLGBTQ+ ทางเรามีบ้านให้เลือกหลากหลายฟังก์ชั่นสามารถเข้ามาชมได้ที่สำนักงานขายเปิด 9:00-18:00 น.ทุกวัน

เอกสารอ้างอิง
https://www.pexels.com/th-th/photo/4386375/
https://www.pexels.com/th-th/photo/7599735/
https://www.pexels.com/th-th/photo/4079281/
https://www.pexels.com/th-th/photo/5668491/

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.